Support from Operational programme “Innovations and Competitiveness” - image  on https://www.easybulgariatravel.comSupport from Operational programme “Innovations and Competitiveness” - image  on https://www.easybulgariatravel.com

На 21.12.2020г. «ИЗИ БЪЛГАРИЯ ТРАВЪЛ» ЕООД стартира проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Постигане на положителен ефект за оперативно финансиране за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 3 354,98 лв., от които 2 851.73 лв. европейско и 503.25 лв. национално съфинансиране.

—————————————————— www.eufunds.bg ————————————————

Проект BG16RFOP002-2.092-0011-C01 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.